ویجت های شناور در اندروید
1397/10/30 18:18 , بهزاد ناظمی

ویجت های شناور در اندروید

معرفی

 اولین سوال شما ممکن است به آن فکر کنید این است که ویجت های شناور در اندروید چیست؟

 خوب، پاسخ این است - "ویجت های شناور دکمه های عملگرای ساده هستند که برخی از اقدامات را انجام می دهند و می توانند در همه جا روی صفحه کلان شناور شوند و به سادگی قابل کشیدن هستند - شما می توانید آن را در هر نقطه روی صفحه نمایش به بگذارید.

یک مثال از ویجت های شناور، دکمه چت فیس بوک است. برنامه های آنلاینUber و Ola نیز دارای این دکمه های ویجت شناور هستند که می توانند از برنامه به Maps و بالعکس تغییر کنند.

بنابراین، در اینجا، ما می خواهیم یک برنامه کاربردی ایجاد کنیم که در آن ویجت دکمه شناور برای تغییر بین Maps و برنامه خود استفاده می شود.

 

مرحله 1

 اول از همه، بگذارید یک فعالیت ساده ایجاد کنیم و آن را MainActivity بنامیم. شما نیاز به خدماتی دارید که در منوی پشتی از برنامه Maps به برنامه ما کمک می کند.

 گام 2 

خدمات مکان یابی را در build.gradle اضافه کنید.

 

1.	apply plugin: 'com.android.application' 
2.	 
3.	android { 
4.	  compileSdkVersion 28 
5.	  defaultConfig { 
6.	    applicationId "yourdomain.floatingwidgetexample" 
7.	    minSdkVersion 21 
8.	    targetSdkVersion 28 
9.	    versionCode 1 
10.	    versionName "1.0" 
11.	    testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 
12.	  } 
13.	  buildTypes { 
14.	    release { 
15.	      minifyEnabled false 
16.	      proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' 
17.	    } 
18.	  } 
19.	} 
20.	 
21.	dependencies { 
22.	  implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 
23.	  implementation 'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0' 
24.	  implementation 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.1.3' 
25.	  testImplementation 'junit:junit:4.12' 
26.	  androidTestImplementation 'com.android.support.test:runner:1.0.2' 
27.	  androidTestImplementation 'com.android.support.test.espresso:espresso-  
28.	  core:3.0.2' 
29.	 
30.	  implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:15.0.1' 
31.	 
32.	} 

مرحله 3

 مجوزها را در فایل manifest  اضافه کنید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2.	<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
3.	  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
4.	  package="yourdomain.floatingwidgetexample"> 
5.	 
6.	  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
7.	  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/> 
8.	  <uses-permission android:name="android.permission.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION" /> 
9.	  <uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW"/> 
10.	 
11.	  <application 
12.	    android:allowBackup="false" 
13.	    android:icon="@mipmap/ic_launcher" 
14.	    android:label="@string/app_name" 
15.	    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round" 
16.	    android:supportsRtl="true" 
17.	    android:theme="@style/AppTheme" 
18.	    tools:ignore="GoogleAppIndexingWarning"> 
19.	    <activity android:name=".MainActivity"> 
20.	      <intent-filter> 
21.	        <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
22.	 
23.	        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
24.	      </intent-filter> 
25.	    </activity> 
26.	 
27.	    <service android:name=".FloatWidgetService" /> 
28.	  </application> 
29.	 
30.	</manifest> 

مرحله 4

 یک سرویس به نام FloatWidgetService.java ایجاد کنید. کد زیر را ببینید:

1.	public class FloatWidgetService extends Service { 
2.	 
3.	  private WindowManager mWindowManager; 
4.	  private View mFloatingWidget; 
5.	  public static final String BROADCAST_ACTION = "magicbox"; 
6.	  private static final int MAX_CLICK_DURATION = 200; 
7.	  private long startClickTime; 
8.	 
9.	  public FloatWidgetService() { 
10.	  } 
11.	 
12.	  @Override 
13.	  public IBinder onBind(Intent intent) { 
14.	    return null; 
15.	  } 
16.	 
17.	  @Override 
18.	  public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) { 
19.	    return START_STICKY; 
20.	  } 
21.	 
22.	  @Override 
23.	  public void onCreate() { 
24.	    super.onCreate(); 
25.	    mFloatingWidget = LayoutInflater.from(this).inflate(R.layout.layout_floating_widget, null); 
26.	 
27.	    final WindowManager.LayoutParams params = new WindowManager.LayoutParams( 
28.	        WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
29.	        WindowManager.LayoutParams.WRAP_CONTENT, 
30.	        Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O 
31.	            ? WindowManager.LayoutParams.TYPE_APPLICATION_OVERLAY 
32.	            : WindowManager.LayoutParams.TYPE_PHONE, 
33.	        WindowManager.LayoutParams.FLAG_NOT_FOCUSABLE, 
34.	        PixelFormat.TRANSLUCENT); 
35.	 
36.	    params.gravity = Gravity.TOP | Gravity.LEFT; 
37.	    params.x = 0; 
38.	    params.y = 100; 
39.	 
40.	    mWindowManager = (WindowManager) getSystemService(WINDOW_SERVICE); 
41.	    mWindowManager.addView(mFloatingWidget, params); 
42.	 
43.	   /* ImageView closeButtonCollapsed = (ImageView) mFloatingWidget.findViewById(R.id.floating_image); 
44.	    closeButtonCollapsed.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
45.	      @Override 
46.	      public void onClick(View view) { 
47.	 
48.	      *//*   Intent intent = new Intent(BROADCAST_ACTION); 
49.	        sendBroadcast(intent); 
50.	 
51.	        stopSelf();*//* 
52.	      } 
53.	    });*/ 
54.	 
55.	    mFloatingWidget.findViewById(R.id.root_container).setOnTouchListener(new View.OnTouchListener() { 
56.	      private int initialX; 
57.	      private int initialY; 
58.	      private float initialTouchX; 
59.	      private float initialTouchY; 
60.	 
61.	      @Override 
62.	      public boolean onTouch(View v, MotionEvent event) { 
63.	        switch (event.getAction()) { 
64.	          case MotionEvent.ACTION_DOWN: 
65.	            initialX = params.x; 
66.	            initialY = params.y; 
67.	            initialTouchX = event.getRawX(); 
68.	            initialTouchY = event.getRawY(); 
69.	            startClickTime = Calendar.getInstance().getTimeInMillis(); 
70.	            return false; 
71.	          case MotionEvent.ACTION_UP: 
72.	            int Xdiff = (int) (event.getRawX() - initialTouchX); 
73.	            int Ydiff = (int) (event.getRawY() - initialTouchY); 
74.	 
75.	            long clickDuration = Calendar.getInstance().getTimeInMillis() - startClickTime; 
76.	 
77.	            if (clickDuration < MAX_CLICK_DURATION) { 
78.	 
79.	              Intent intent = new Intent(BROADCAST_ACTION); 
80.	              sendBroadcast(intent); 
81.	              stopSelf(); 
82.	 
83.	            } 
84.	 
85.	            return false; 
86.	          case MotionEvent.ACTION_MOVE: 
87.	            params.x = initialX + (int) (event.getRawX() - initialTouchX); 
88.	            params.y = initialY + (int) (event.getRawY() - initialTouchY); 
89.	            mWindowManager.updateViewLayout(mFloatingWidget, params); 
90.	            return false; 
91.	        } 
92.	        return false; 
93.	      } 
94.	 
95.	    }); 
96.	 
97.	 
98.	  } 
99.	 
100.	 
101.	  @Override 
102.	  public void onDestroy() { 
103.	 
104.	    if (mFloatingWidget != null) mWindowManager.removeView(mFloatingWidget); 
105.	    super.onDestroy(); 
106.	  } 
107.	 
108.	 
109.	} 

در حال حاضر می بینیم که ما یک طرح در سرویس داریم که دکمه آن شناور است. اجازه دهید به layout_floating_widget.xml نگاهی بیاندازیم.

1.	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2.	 
3.	<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
4.	  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
5.	  android:id="@+id/root_container" 
6.	  android:layout_width="wrap_content" 
7.	  android:layout_height="wrap_content" 
8.	  tools:ignore="UselessParent"> 
9.	 
10.	  <RelativeLayout 
11.	    android:id="@+id/collapse_view" 
12.	    android:layout_width="wrap_content" 
13.	    android:layout_height="wrap_content" 
14.	    android:orientation="vertical" 
15.	    android:visibility="visible"> 
16.	 
17.	    <ImageView 
18.	      android:id="@+id/floating_image" 
19.	      android:layout_width="60dp" 
20.	      android:layout_height="60dp" 
21.	      android:adjustViewBounds="true" 
22.	      android:scaleType="fitXY" 
23.	      android:src="@mipmap/ic_launcher_round" /> 
24.	     
25.	  </RelativeLayout> 
26.	 
27.	 
28.	</RelativeLayout> 

اکنون زمان آن است که کد ذخیره سازی مکان را برای کدگذاری محلی خود در MainActivity.java بنویسیم.

 ما قصد داریم برنامه Maps را باز کنیم و به راحتی با لمس دکمه سرویس همانطور که در بالا دیده ایم، به برنامه ما بازگردیم.

MainActivity.java

1.	package yourdomain.floatingwidgetexample; 
2.	 
3.	import android.Manifest; 
4.	import android.content.ActivityNotFoundException; 
5.	import android.content.BroadcastReceiver; 
6.	import android.content.Context; 
7.	import android.content.Intent; 
8.	import android.content.IntentFilter; 
9.	import android.content.IntentSender; 
10.	import android.content.pm.PackageManager; 
11.	import android.location.Location; 
12.	import android.net.Uri; 
13.	import android.os.Build; 
14.	import android.os.Bundle; 
15.	import android.os.Looper; 
16.	import android.provider.Settings; 
17.	import android.support.annotation.NonNull; 
18.	import android.support.v4.app.ActivityCompat; 
19.	import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
20.	import android.util.Log; 
21.	import android.view.View; 
22.	import android.widget.Button; 
23.	import android.widget.TextView; 
24.	import com.google.android.gms.common.api.ResolvableApiException; 
25.	import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient; 
26.	import com.google.android.gms.location.LocationCallback; 
27.	import com.google.android.gms.location.LocationRequest; 
28.	import com.google.android.gms.location.LocationResult; 
29.	import com.google.android.gms.location.LocationServices; 
30.	import com.google.android.gms.location.LocationSettingsRequest; 
31.	import com.google.android.gms.location.LocationSettingsResponse; 
32.	import com.google.android.gms.location.SettingsClient; 
33.	import com.google.android.gms.tasks.OnFailureListener; 
34.	import com.google.android.gms.tasks.OnSuccessListener; 
35.	import com.google.android.gms.tasks.Task; 
36.	 
37.	public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
38.	 
39.	  private final static int REQUEST_CODE_LOCATION = 102; 
40.	  private static final int REQUEST_CODE_FOR_OVERLAY_SCREEN = 106; 
41.	  Button mButton; 
42.	  private LocationCallback mLocationCallback; 
43.	  Intent startIntent; 
44.	  String[] permission = {android.Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION}; 
45.	  private FusedLocationProviderClient mFusedLocationClient; 
46.	  private Location mCurrentLocation; 
47.	 
48.	  String destinationLat = "28.6367764"; 
49.	  String destinationLng = "77.4023482"; 
50.	 
51.	  TextView latitudeTextView, longitudeTextView; 
52.	 
53.	  GetFloatingIconClick receiver; 
54.	  IntentFilter filter = new IntentFilter(); 
55.	 
56.	  private double currentLatitude, currentLongitude; 
57.	 
58.	  @Override 
59.	  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
60.	    super.onCreate(savedInstanceState); 
61.	    setContentView(R.layout.activity_main); 
62.	 
63.	    mFusedLocationClient = LocationServices.getFusedLocationProviderClient(this); 
64.	 
65.	    createLocationCallback(); 
66.	 
67.	    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, permission[0]) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
68.	      ActivityCompat.requestPermissions(this, new String[]{permission[0]}, REQUEST_CODE_LOCATION); 
69.	    } else { 
70.	      getMyLocation(); 
71.	    } 
72.	 
73.	    mButton = (Button) findViewById(R.id.button); 
74.	    latitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.latitude_textview); 
75.	    longitudeTextView = (TextView) findViewById(R.id.longitude_textview); 
76.	 
77.	    latitudeTextView.setText("Destination latitude = " + destinationLat); 
78.	    longitudeTextView.setText("Destination longitude = " + destinationLng); 
79.	 
80.	    mButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
81.	      @Override 
82.	      public void onClick(View view) { 
83.	        try { 
84.	          if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M && !Settings.canDrawOverlays(MainActivity.this)) { 
85.	            Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_MANAGE_OVERLAY_PERMISSION, 
86.	                Uri.parse("package:" + getPackageName())); 
87.	            startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE_FOR_OVERLAY_SCREEN); 
88.	          } else { 
89.	            initializeView(); 
90.	          } 
91.	        } catch (ActivityNotFoundException e) { 
92.	 
93.	          Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=" + destinationLat + "," + destinationLng + "&mode=d"); 
94.	          Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri); 
95.	          mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps"); 
96.	          startActivity(mapIntent); 
97.	        } 
98.	 
99.	      } 
100.	    }); 
101.	 
102.	  } 
103.	 
104.	  @Override 
105.	  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) { 
106.	    switch (requestCode) { 
107.	 
108.	      case REQUEST_CODE_LOCATION: 
109.	 
110.	        if (grantResults.length > 0 
111.	            && grantResults[0] == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
112.	 
113.	          if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, 
114.	              Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 
115.	              == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
116.	            getMyLocation(); 
117.	          } 
118.	        } 
119.	 
120.	 
121.	      default: 
122.	        break; 
123.	    } 
124.	  } 
125.	 
126.	  private void createLocationCallback() { 
127.	    mLocationCallback = new LocationCallback() { 
128.	      @Override 
129.	      public void onLocationResult(LocationResult locationResult) { 
130.	        super.onLocationResult(locationResult); 
131.	 
132.	        mCurrentLocation = locationResult.getLastLocation(); 
133.	        mFusedLocationClient.removeLocationUpdates(mLocationCallback); 
134.	 
135.	        updateLocationUI(mCurrentLocation.getLatitude(), mCurrentLocation.getLongitude()); 
136.	 
137.	      } 
138.	    }; 
139.	  } 
140.	 
141.	 
142.	  public void getMyLocation() { 
143.	 
144.	    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, 
145.	        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) 
146.	        == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
147.	 
148.	      final LocationRequest mLocationRequest = new LocationRequest(); 
149.	      mLocationRequest.setInterval(10000); 
150.	      mLocationRequest.setFastestInterval(5000); 
151.	      mLocationRequest.setPriority(LocationRequest.PRIORITY_HIGH_ACCURACY); 
152.	 
153.	      LocationSettingsRequest.Builder builder = new LocationSettingsRequest.Builder() 
154.	          .addLocationRequest(mLocationRequest); 
155.	      SettingsClient client = LocationServices.getSettingsClient(this); 
156.	      Task<LocationSettingsResponse> task = client.checkLocationSettings(builder.build()); 
157.	 
158.	      task.addOnSuccessListener(this, new OnSuccessListener<LocationSettingsResponse>() { 
159.	        @Override 
160.	        public void onSuccess(LocationSettingsResponse locationSettingsResponse) { 
161.	          // All location settings are satisfied. The client can initialize 
162.	          // location requests here. 
163.	          // ... 
164.	          Log.e("location response", locationSettingsResponse.toString()); 
165.	 
166.	          if (ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED 
167.	              && ActivityCompat.checkSelfPermission(MainActivity.this, Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) 
168.	              != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) { 
169.	            // TODO: Consider calling 
170.	            //  ActivityCompat#requestPermissions 
171.	            // here to request the missing permissions, and then overriding 
172.	            //  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, 
173.	            //                     int[] grantResults) 
174.	            // to handle the case where the user grants the permission. See the documentation 
175.	            // for ActivityCompat#requestPermissions for more details. 
176.	            return; 
177.	          } 
178.	          mFusedLocationClient.requestLocationUpdates(mLocationRequest, 
179.	              mLocationCallback, Looper.myLooper()); 
180.	        } 
181.	      }); 
182.	 
183.	      task.addOnFailureListener(this, new OnFailureListener() { 
184.	        @Override 
185.	        public void onFailure(@NonNull Exception e) { 
186.	          if (e instanceof ResolvableApiException) { 
187.	            // Location settings are not satisfied, but this can be fixed 
188.	            // by showing the user a dialog. 
189.	            try { 
190.	              // Show the dialog by calling startResolutionForResult(), 
191.	              // and check the result in onActivityResult(). 
192.	              ResolvableApiException resolvable = (ResolvableApiException) e; 
193.	              resolvable.startResolutionForResult(MainActivity.this, 
194.	                  REQUEST_CODE_LOCATION); 
195.	            } catch (IntentSender.SendIntentException sendEx) { 
196.	              // Ignore the error. 
197.	            } 
198.	          } 
199.	        } 
200.	      }); 
201.	    } 
202.	 
203.	  } 
204.	 
205.	  private void updateLocationUI(Double lat, Double lng) { 
206.	 
207.	    currentLatitude = lat; 
208.	    currentLongitude = lng; 
209.	 
210.	  } 
211.	 
212.	  private void initializeView() { 
213.	 
214.	    Uri gmmIntentUri = Uri.parse("google.navigation:q=" + destinationLat + "," + destinationLng + "&mode=d"); 
215.	    Intent mapIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, gmmIntentUri); 
216.	    mapIntent.setPackage("com.google.android.apps.maps"); 
217.	    startActivity(mapIntent); 
218.	 
219.	    startIntent = new Intent(MainActivity.this, FloatWidgetService.class); 
220.	    startService(startIntent); 
221.	 
222.	  } 
223.	 
224.	  @Override 
225.	  public void onResume() { 
226.	    super.onResume(); 
227.	    receiver = new GetFloatingIconClick(); 
228.	    filter.addAction(FloatWidgetService.BROADCAST_ACTION); 
229.	    registerReceiver(receiver, filter); 
230.	 
231.	  } 
232.	 
233.	  private class GetFloatingIconClick extends BroadcastReceiver { 
234.	 
235.	    @Override 
236.	    public void onReceive(Context context, Intent intent) { 
237.	      Intent selfIntent = new Intent(MainActivity.this, MainActivity.class); 
238.	      selfIntent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_REORDER_TO_FRONT | Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP 
239.	          | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
240.	      startActivity(selfIntent); 
241.	    } 
242.	  } 
243.	 
244.	} 

activity_main.xml

activity_main.xml

1.	<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
2.	<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
3.	  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
4.	  android:layout_width="match_parent" 
5.	  android:layout_height="match_parent" 
6.	  tools:context=".MainActivity"> 
7.	 
8.	  <TextView 
9.	    android:id="@+id/latitude_textview" 
10.	    android:layout_width="wrap_content" 
11.	    android:layout_height="wrap_content" 
12.	    tools:text="Latitude : " 
13.	    android:layout_alignParentStart="true" 
14.	    android:padding="12dp"/> 
15.	 
16.	  <TextView 
17.	    android:id="@+id/longitude_textview" 
18.	    android:layout_width="wrap_content" 
19.	    android:layout_height="wrap_content" 
20.	    tools:text="Longitude : " 
21.	    android:padding="12dp" 
22.	    android:layout_below="@id/latitude_textview"/> 
23.	 
24.	 
25.	  <Button 
26.	    android:id="@+id/button" 
27.	    android:layout_width="wrap_content" 
28.	    android:layout_height="wrap_content" 
29.	    android:text="Go to map" 
30.	    android:layout_centerInParent="true" /> 
31.	 
32.	</RelativeLayout> 

حالا می توانیم ببینیم که MainActivity متشکل از یک روش به نام getMyLocation ()  است. این روش جمع آوری اطلاعات مکان است هنگامی که ما به یک مکان نیاز داریم زیرا می خواهیم ناوبری را از یک مکان به مکان دیگر نشان دهیم. طول جغرافیایی مقصد، طول جغرافیایی به صورت ایستا گرفته شده است. به خاطر سادگی، شما می توانید طول و عرض جغرافیایی مورد نظر خود را قرار دهید.

 به سادگی، برنامه را اجرا کنید.

 ما صفحه خروجی را در زیر دریافت میکنیم.

 خروجی

صفحه اول به صورت زیر خواهد بود.

 

اکنون، پس از 1-2 ثانیه (یا بلافاصله)، حالت اعطای مجوز ظاهر خواهد شد.

 

به آن اجازه دهید و  بر روی آن کلیک کنید و بر روی دکمه "رفتن به نقشه" کلیک کنید. شما به برخی از مجوزهای دیگر هدایت شده و سپس به نقشه هدایت می شوید.

دکمه ای که بالا می بینید اجازه می دهد تا روی صفحه نمایش داده شود و صفحه بعدی را در زیر مشاهده کنید.

دوباره پس از فعال کردن دکمه جابجایی، به طور خودکار اجازه آن صادر می شود. دکمه بازگشت را فشار دهید تا به برنامه ای که آن را ایجاد کرده اید بروید. حالا دوباره بر روی دکمه "رفتن به نقشه" کلیک کنید.

در حال حاضر، آن را به نقشه منتقل خواهد شد و مسیر منتهی به محل مقصد و مکان فعلی ما را نشان می دهد.

دکمه ی سمت چپ را با نماد Android بر روی آن مشاهده کنید. که به آن دکمه اجرا می گویند. شما می توانید تصویر مورد مظر خود را نیز تنظیم کنید و این دکمه یک ویجت شناور نامیده می شود. حال هنگامی که روی آن ضربه بزنید، به درخواست شما هدایت می شود و اولین صفحه نمایش را نشان می دهد.

در نهایت، اولین صفحه هنگامی که شما روی نماد Android شناور روی صفحه نقشه ضربه بزنید، نشان داده می شود.

 

نتیجه

از این مقاله، ما درباره ایجاد ویجت های شناور و رفتار و نیازهای آنها صحبت کردیم. این مقاله نشان دهنده زیبایی ویجت های شناور و سادگی نحوه ایجاد آنها است.

 

    برگرفته از : https://www.c-sharpcorner.com/article/floating-widget-in-android/

 

از آخرین دوره های آموزشی و تخفیف ها مطلع شوید

با تکمیل فرم زیر ، از اخبار و اطلاعات به روز برنامه نویسی و تکنولوژی عقب نمانید

آخرین مطالب

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)

دستور UPDATE در SQL Server برای تغییر داده‌های موجود در یک جدول، از دستور UPDATE به شکل زیر استفاده ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)

دستور DROP TABLE در SQL Server گاهی، لازم است یک جدول که دیگر استفاده‌ای ندارد را حذف کنید. برای ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)

بخش اول از آخرین مبحث دوره جامع آموزش SQL Server در جلسه قبلی بررسی شد. این مبحث که ...

آخرین دیدگاه ها

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید

فرم ارسال نظرات