آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۲: توابع سیستمی – بخش ۱)
1398/04/26 09:58 , میلاد صاحب نظر

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۲: توابع سیستمی – بخش ۱)

در این جلسه، با توابع سیستمی مرسوم در SQL Server آشنا خواهید شد. این توابع می‌توانند اشیاء، مقادیر و تنظیمات را بازگردانند.

۱- نصب و آشنایی با SQL Server

۱۰-عملگرهای SET وCTEوPIVOT

۱۹-indexها بخش۱

۲۸-توابع تاریخ یا date بخش۲

۲-نوشتن query

۱۱-تغییر داده‌ها

۲۰-indexها بخش۲

۲۹-توابع رشته‌ای بخش۱

۳-محدود کردن ردیف‌ها

۱۲-تعریف داده‌ها بخش۱

۲۱-stored procedureها بخش۱

۳۰- توابع رشته‌ای بخش۲

۴-فیلتر کردن داده‌ها بخش ۱

۱۳-تعریف داده‌ها بخش۲

۲۲- stored procedureها بخش۲

۳۱- توابع رشته‌ای بخش۳

۵-فیلتر کردن داده‌ها بخش۲

۱۴-data typeهای بخش۱

۲۳- stored procedureها بخش۳

۳۲-توابع سیستمی بخش ۱

۶-اتصال جداول بخش۱

۱۵-data typeها بخش۲

۲۴-توابع تعریف شده توسط کاربر

۳۳-توابع سیستمی بخش۲

۷-اتصال جداول بخش۲

۱۶-ویژگی‌ها

۲۵-triggerها

۳۴-window functionها بخش۱

۸-گروه‌بندی داده‌ها

۱۷-expressionها

۲۶-توابع تجمعی

۳۵-window functionها بخش ۲

۹-subquery

۱۸-viewها

۲۷-توابع تاریخ یا date بخش۱

 

توابع سیستمی عبارت‌اند از:

بخش۱

 • CAST – یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر cast (یعنی تبدیل صریح)می‌کند.

 • CONVERT – یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر convert (یعنی تبدیل ضمنی) می‌کند.

 • CHOOSE – یکی از دو مقدار را بر اساس نتیجه اولین آرگومان بازمی‌گرداند.

 • ISNULL – مقدار NULL را با یک مقدار مشخص شده جایگزین می‌کند.

 • ISNUMERIC – بررسی می‌کند که آیا یک عبارت از نوع عددی معتبر هست یا نه.

 • IIF – منطق if-else را به یک query اضافه می‌کند.

بخش۲

 • TRY-CAST – یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر cast می‌کند و اگر cast موفقیت آمیز نبود، مقدار NULL بازمی‌گرداند.

 • TRY-CONVERT – یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر convert می‌کند و مقداری را بازمی‌گرداند که به یک نوع خاص ترجمه شده است. اگر cast یا تبدیل موفقیت‌آمیز نباشد، مقدار NULL را بازمی‌گرداند.

 • TRY-PARSE – یک رشته را به یک date/time یا یک عدد تبدیل می‌کند و اگر تبدیل موفقیت‌آمیز نباشد، مقدار NULL بازمی‌گرداند.

 • تبدیل Datetime به string – چگونگی تبدیل یک مقدار datetime به یک رشته با یک فرمت خاص را نشان می‌دهد.

 • تبدیل رشته به datetime – چگونگی تبدیل یک رشته به یک مقدار datetime را نشان می‌دهد.

 • تبدیل datetime به date – یک Datetime را به date تبدیل می‌کند.

در ادامه به توضیح مباحث بخش ۱ خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید!

تابع CAST در SQL Server

به query زیر دقت کنید:

SELECT 1 + '1' AS result;

مقدار 2 را بازمی‌گرداند:

result
-----------
2
 
(1 row affected)

در این کد، SQL Server به صورت ضمنی کاراکتر رشته ‘1’ را به عدد 1 تبدیل می‌کند.

وقتی از دو مقدار با نوع‌های داده‌ای مختلف استفاده می‌کنیم، SQL Server سعی می‌کند قبل از اینکه محاسبه را پردازش کند، نوع داده‌ای کمتر را به نوع داده‌ای بیشتر و بالاتر تبدیل کند. به این نوع تبدیل در SQL Server، تبدیل ضمنی گفته می‌شود.

در مقابل تبدیل‌های ضمنی، تبدیل‌های صریح یا غیر ضمنی را داریم که در آن‌ها تابع ()CAST را فراخوانی می‌کنیم تا به صورت صریح یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر تبدیل کند:

SELECT 1 + CAST(1 AS INT) result;

Syntax تابع ()CAST به این شکل است:

CAST ( expression AS target_type [ ( length ) ] ) 

در این syntax:

 • Expression می‌تواند یک رشته یا یک عبارت معتبر با هر نوعی (که قابل تبدیل شدن است) باشد.

 • Target_type نوع داده مورد نظر است که می‌خواهید عبارت به آن تبدیل شود. این نوع می‌تواند SQL-VARIANT، BIT، INT و غیره باشد. توجه کنید که این کد نمی‌تواند یک نوع داده‌ای alias باشد.

 • Length یک integer اختیاری است که طول نوع داده‌ای مورد نظر را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض length برابر با 30 است.

تابع ()CAST عبارت تبدیل شده به نوع داده‌ای مورد نظر را بازمی‌گرداند.

مثال‌های تابع ()CAST در SQL Server

اجازه دهید چند مثال برای استفاده از تابع ()CAST حل کنیم.

الف) استفاده از تابع ()CAST برای تبدیل یک عدد اعشاری به یک عدد صحیح

این مثال از تابع ()CAST برای تبدیل عدد اعشاری 5.95 به یک عدد صحیح استفاده می‌کند:

SELECT CAST(5.95 AS INT) result;

خروجی به این ترتیب است:

result
-----------
5
 
(1 row affected)
ب) استفاده از تابع ()CAST برای تبدیل یک عدد اعشاری به یک عدد اعشاری دیگر با طول متفاوت

مثال زیر از تابع ()CAST برای تبدیل عدد اعشاری 5.95 به یک عدد اعشاری دیگر با صفر عدد اعشار تبدیل می‌کند:

SELECT CAST(5.95 AS DEC(3,0)) result;

خروجی به این شکل است:

result
-------
6

وقتی یک مقدار با نوع‌های داده‌ای را به حالت‌های مختلف تبدیل می‌کنید، SQL Server بر اساس قوانین زیر، یک نتیجه کوتاه‌ شده یا یک مقدار گرد شده بازمی‌گرداند:

از نوع داده

به نوع داده

رفتار

numeric

numeric

گرد کردن

numeric

int

کوتاه شدن

Numeric

Money

گرد شدن

Money

Int

گرد شدن

Money

Numeric

گرد شدن

Float

Int

کوتاه شدن

Float

Numeric

گرد شدن

Float

Datetime

گرد شدن

Datetime

Int

گرد شدن

 

پ) استفاده از تابع ()CAST برای تبدیل یک رشته به یک مقدار datetime

این مثال از تابع ()CAST برای تبدیل رشته ‘2019-03-14’ به datetime استفاده می‌کند:

SELECT 
  CAST('2019-03-14' AS DATETIME) result;

خروجی به این ترتیب است:

result
-----------------------
2019-03-14 00:00:00.000
 
(1 row affected)
ت) استفاده از تابع ()CAST با عملگرهای ریاضی

برای این مثال از جداول sales.orders و sales.order_items از پایگاه داده نمونه Bikestores استفاده می‌کنیم:

جداول sales.orders و sales.order_items

کد زیر از تابع  ()CAST برای تبدیل فروش‌های ماهیانه در سال 2017 به مقادیر integer استفاده می‌کند.

SELECT 
  MONTH(order_date) month, 
  CAST(SUM(quantity * list_price * (1 - discount)) AS INT) amount
FROM sales.orders o
  INNER JOIN sales.order_items i ON o.order_id = i.order_id
WHERE 
  YEAR(order_date) = 2017
GROUP BY 
  MONTH(order_date)
ORDER BY 
  month;

تصویر زیر، خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

به این صورت چگونگی استفاده از تابع ()CAST برای تبدیل یک مقدار با یک نوع به یک نوع دیگر را آموختید.

تابع CONVERT در SQL Server

تابع ()CONVERT به شما امکان می‌دهد تا یک مقدار با یک نوع را به یک نوع دیگر تبدیل کنید.

کد زیر، syntax تابع ()CONVERT را نشان می‌دهد:

CONVERT ( target_type [ ( length ) ] , expression [ , style ] ) 

در این syntax:

 • Target_type نوع داده‌ای مورد نظر است که می‌خواهید عبارت به آن تبدیل شود. این نوع می‌تواند SQL_VARIANT، BIT، INT و غیره باشد. توجه کنید که این کد نمی‌تواند یک نوع داده‌ای Alias باشد.

 • Length یک integer است که طول نوع داده‌ای مورد نظر را مشخص می‌کند. length اختیاری است و مقدار پیش‌فرض آن ۳۰ است.

 • Expression یک عبارت معتبر با هر نوع‌ داده‌ای قابل تبدیل شدن است.

 • Style یک integer اختیاری است که مشخص می‌کند تابع ()CONVERT چگونه عبارت را ترجمه می‌کند. اگر مقدار style برابر با NULL باشد، تابع ()CONVERT مقدار NULL را بازمی‌گرداند.

تابع ()CONVERT مقدار ترجمه شده expression به target_type را با یک style مشخص شده بازمی‌گرداند.

تابع ()CONVERT مشابه تابع ()CAST است. به هر حال، برای SQL Server خاص و متفاوت است. بر خلاف تابع ()CONVERT، تابع ()CAST بخشی از توابع ANSI-SQL است که به طور وسیع در بسیاری از محصولات پایگاه داده‌ای دیگر در دسترس است.

مثال‌های تابع ()CONVERT در SQL Server

بیایید چند مثال برای استفاده از تابع ()CONVERT حل کنیم.

الف) استفاده از تابع ()CONVERT برای تبدیل یک عدد اعشاری به یک integer

این مثال از تابع ()CONVERT برای تبدیل عدد اعشاری 9.95 به یک integer استفاده می‌کند:

SELECT CONVERT(INT, 5.95) result;

خروجی به این شکل است:

result
-----------
9
 
(1 row affected)
ب) استفاده از تابع ()CONVERT برای تبدیل یک عدد اعشاری به یک عدد اعشاری دیگر با طول متفاوت

این مثال از تابع ()CONVERT برای تبدیل عدد اعشاری 9.95 به یک عدد اعشاری دیگر با صفر عدد اعشار استفاده می‌کند:

SELECT CAST(9.95 AS DEC(2,0)) result;

خروجی به این صورت است:

result
-----------
10
 
(1 row affected)

توجه کنید که رفتارهای گرد کردن و کوتاه کردن تابع ()CONVERT دقیقاً مشابه رفتارهای تابع ()CAST است.

پ) استفاده از تابع ()CONVERT برای تبدیل یک رشته به یک مقدار datetime

این مثال از تابع ()CONVERT برای تبدیل رشته ‘14-03-2019’ به یک مقدار Datetime استفاده می‌کند:

SELECT 
  CONVERT(DATETIME, '2019-03-14') result;

خروجی به این صورت است:

result
-----------------------
2019-03-14 00:00:00.000
 
(1 row affected)
ت) استفاده از تابع ()CONVERT برای تبدیل یک مقدار datetime به یک رشته

این مثال از تابع ()CONVERT برای تبدیل تاریخ و زمان فعلی به یک رشته با style مشخص استفاده می‌کند:

SELECT 
  CONVERT(VARCHAR, GETDATE(),13) result;

خروجی به این ترتیب است:

result
------------------------------
14 Mar 2019 08:59:01:380
 
(1 row affected)

در نتیجه، چگونگی استفاده از تابع ()CONVERT برای تبدیل یک مقدار با یک نوع داده‌ای به یک نوع داده دیگر را نیز آموختید.

تابع CHOOSE در SQL Server

تابع ()CHOOSE یک آیتم را از لیست آیتم‌های موجود در یک index مشخص شده بازمی‌گرداند.

کد زیر، syntax تابع ()CHOOSE را نشان می‌دهد:

CHOOSE ( index, elem_1, elem_2 [, elem_n ] )

در این syntax:

 • Index یک عبارت integer است که index عنصری که باید بازگردانده شود را مشخص می‌کند. توجه کنید که indexهای عناصر بر اساس 1 هستند.

 • Elem_1, elem_2, … elem_n لیستی از مقادیر مجزا شده با ویرگول هستند که هر نوعی می‌توانند داشته باشند.

اگر index برابر با 1 باشد، تابع ()CHOOSE مقدار elem_1 را بازمی‌گرداند. اگر index برابر با 2 باشد، تابع ()CHOOSE مقدار elem_2 را بازمی‌گرداند و الی آخر.

اگر index یک مقدار integer نباشد، به یک integer تبدیل یا cast می‌شود. در صورتی که index خارج از بازه لیست باشد، تابع ()CHOOSE مقدار NULL را بازمی‌گرداند.

مثال‌های تابع ()CHOOSE در SQL Server

اجازه دهید چند مثال برای تابع ()CHOOSE حل کنیم.

الف) استفاده از تابع ()CHOOSE برای مقادیر رشته

این مثال، دومین آیتم از لیست مقادیر را بازمی‌گرداند:

SELECT 
  CHOOSE(2, 'First', 'Second', 'Third') Result;

خروجی به این شکل است:

Result
------
Second
 
(1 row affected)
ب) استفاده از تابع ()CHOOSE برای ستون جدول

مثال زیر از تابع ()CHOOSE برای بازگرداندن وضعیت سفارش بر اساس مقدار موجود در ستون order_status از جدول sales.orders استفاده می‌کند:

SELECT
  order_id, 
  order_date, 
  CHOOSE(order_status,
    'Pending', 
    'Processing', 
    'Rejected', 
    'Completed') AS order_status
FROM 
  sales.orders
ORDER BY 
  order_date DESC;

تصویر زیر بخشی از خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

پ) استفاده از تابع ()CHOOSE همراه با تابع MONTH

مثال زیر از تابع ()MONTH برای بازگرداندن فصل‌هایی که در آن‌ها مشتریان محصول خریداری کرده‌اند، استفاده می‌کند. نتیجه تابع ()MONTH در تابع ()CHOOSE استفاده می‌شود تا فصل متناظر بازگردانده شود:

SELECT 
  order_id,
  order_date,
  customer_id,
  CHOOSE(
    MONTH(order_date), 
    'Winter', 
    'Winter', 
    'Spring', 
    'Spring', 
    'Spring', 
    'Summer', 
    'Summer', 
    'Summer', 
    'Autumn', 
    'Autumn', 
    'Autumn', 
    'Winter') month
FROM 
  sales.orders
ORDER BY 
  customer_id;

تصویر زیر بخشی از خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

به این شکل، چگونگی استفاده از تابع ()CHOOSE برای بازگرداندن یک عنصر بر اساس index آن در لیستی از مقادیر را نیز آموختید.

تابع ISNULL در SQL Server

تابع ()ISNULL، مقدار NULL را با یک مقدار مشخص شده جایگزین می‌کند. کد زیر، Syntax تابع ()ISNULL را نشان می‌دهد:

ISNULL(expression, replacement)

تابع ()ISNULL دو آرگومان می‌پذیرد:

 • Expression یک عبارت با هر نوعی است که بررسی می‌شود که NULL هست یا خیر.

 • Replacement مقداری است که اگر عبارت NULL باشد بازگردانده می‌شود. Replacement باید قابل تبدیل شدن به یک مقدار از نوع مقدار موجود در expression باشد.

تابع ()ISNULL در صورتی که مقدار expression برابر با NULL باشد، مقدار replacement را بازمی‌گرداند. اگر نوع‌های دو آرگومان متفاوت باشند، این تابع قبل از بازگرداندن یک مقدار، به صورت ضمنی نوع replacement را به نوع expression تبدیل می‌کند.

در صورتی که مقدار expression برابر با NULL نباشد، تابع ()ISNULL مقدار expression را بازمی‌گرداند.

مثال‌های تابع ()ISNULL در SQL Server

بیایید چند مثال از تابع ()ISNULL حل کنیم.

الف) استفاده از تابع ()ISNULL برای داده‌های عددی

مثال زیر از تابع ()ISNULL برای بازگرداندن دومین آرگومان استفاده می‌کند، چون اولین آرگومان برابر با NULL است:

SELECT 
  ISNULL(NULL,20) result;

خروجی به این شکل است:

Result
-----------
20
 
(1 row affected)
ب) استفاده از تابع ()ISNULL برای رشته کاراکتر

مثال زیر از تابع ()ISNULL برای بازگرداندن رشته ‘Hello’ استفاده می‌کند، چون اولین آرگومان است و NULL نیست:

SELECT 
  ISNULL('Hello', 'Hi') Result;

خروجی به این ترتیب است:

Result
------
Hello
 
(1 row affected)
پ) استفاده از تابع ()ISNULL برای جایگزینی مقادیر NULL با مقادیر معنا دار

ابتدا، یک جدول جدید به نام divisions ایجاد می‌کنیم که دسته‌‌بندی‌های ورزشکار را بر اساس سن ذخیره می‌کند:

CREATE TABLE divisions
(
  id   INT
  PRIMARY KEY IDENTITY, 
  min_age INT DEFAULT 0, 
  max_age INT
);

دوم، چند ردیف به جدول divisions اضافه می‌کنیم:

INSERT INTO divisions(min_age, max_age)
VALUES(5,null),
    (20,null),
    (null,30);

سوم، داده‌ها را از جدول divisions به دست می‌آوریم:

SELECT
  id,
  min_age,
  max_age 
FROM 
  divisions;

تصویر زیر، خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

اگر یک دسته‌بندی دارای محدودیت حداقل سن نباشد، پس ستون min_age دارای NULL خواهد بود. به طور مشابه، اگر یک دسته‌بندی نیز به حداکثر سن نداشته باشد، ستون max_age نیز دارای NULL خواهد بود.

در آخر، از تابع ()ISNULL برای تبدیل NULL در ستون min_age به 0 و تبدیل NULL در ستون max_age به 99 استفاده می‌کنیم:

SELECT 
  id, 
  ISNULL(min_age,0) min_age, 
  ISNULL(max_age,99) max_age
FROM
  divisions;

تصویر زیر، خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

به این شکل، چگونگی استفاده از تابع ()ISNULL برای جایگزینی مقدار NULL با یک مقدار مشخص شده را نیز آموختید.

تابع ISNUMERIC در SQL Server

تابع ()ISNUMERIC یک عبارت می‌پذیرد و اگر عبارت از نوع عددی معتبری باشد، مقدار 1 را بازمی‌گرداند، در غیر این صورت، مقدار 0 را بازمی‌گرداند.

کد زیر، syntax تابع ()ISNUMERIC را نشان می‌دهد:

ISNUMERIC ( expression ) 

در این syntax، کد expression می‌تواند هر عبارت معتبری باشد.

توجه داشته باشید که یک نوع عددی معتبر، یکی از نوع‌های زیر است:

 • اعداد صحیح: TINYINT، SMALLINT، INT، BIGINT و BIT

 • دارای دقت ثابت: DECIMAL و NUMERIC

 • تقریبی: FLOAT و REAL

 • مقادیر پولی: MONEY و SMALLMONEY

تابع ()ISNUMERIC در واقع بررسی می‌کند که آیا یک مقدار می‌تواند به یک نوع داده‌ای عددی تبدیل شود یا خیر، و سپس پاسخ صحیح را بازمی‌گرداند. به هر حال، این تابع به شما نمی‌گوید که کدام نوع داده‌ای، به خوبی می‌تواند جریان یا overflow را کنترل کند.

به همین دلیل از زمان انتشار SQL Server 2012 توابع ()TRY_PARSE، ()TRY_CAST و ()TRY_CONVERT معرفی شدند.

مثال‌های تابع ()ISNUMERIC در SQL Server

اجازه دهید چند مثال برای استفاده از تابع ()ISNUMERIC حل کنیم.

این مثال، از تابع ()ISNUMERIC استفاده می‌کند تا بررسی کند که آیا رشته ‘10$’ می‌تواند به یک عدد تبدیل شود یا خیر:

SELECT 
  ISNUMERIC('$10') result;

خروجی به این صورت است:

 

result
-----------
1
 
(1 row affected)

مثال زیر بررسی می‌کند که آیا رشته ‘2.23E-308-’ یک عدد هست یا خیر:

SELECT 
  ISNUMERIC('-2.23E-308') result;

خروجی عبارت است از:

result
-----------
1
 
(1 row affected) 

مثال زیر مقدار 0 را بازمی‌گرداند که نشان دهنده این است که رشته ‘ABC+’ یک عدد نیست:

SELECT 
  ISNUMERIC('+ABC') result;

خروجی به این شکل است:

result
-----------
0
 
(1 row affected)  

در نتیجه، چگونگی استفاده از تابع ()ISNUMERIC برای بررسی اینکه آیا یک عبارت از یک نوع عددی معتبر هست یا نه را نیز آموختید.

تابع IIF در SQL Server

تابع ()IIF سه آرگومان می‌پذیرد. سپس اولین آرگومان را ارزیابی می‌کند و اگر مقدار آن true باشد، آنگاه دومین آرگومان را بازمی‌گرداند، در غیر این صورت، سومین آرگومان را بازمی‌گرداند.

کد زیر، syntax تابع  ()IIF را نشان می‌دهد:

IIF(boolean_expression, true_value, false_value)

در این syntax:

 • Boolean_expression یک عبارت است که باید ارزیابی شود. این عبارت باید یک عبارت boolean معتبر باشد، در غیر این صورت تابع ارور می‌دهد.

 • True_value مقداری است که اگر مقدار boolean_expression برابر با true‌ باشد، بازگردانده می‌شود.

 • False_value مقداری است که اگر مقدار boolean_expressiom برابر با false باشد، بازگردانده می‌شود.

در واقع، تابع  ()IIF خلاصه شده یا short hand یک عبارت CASE است:

CASE 
  WHEN boolean_expression 
    THEN true_value
  ELSE
    false_value
END

مثال‌های تابع ()IIF در SQL Server

بیایید چند مثال برای استفاده از تابع ()IIF حل کنیم.

الف) استفاده از تابع ()IIF برای یک رشته

این مثال از تابع ()IIF استفاده می‌کند تا بررسی کند که آیا 20 > 10 هست یا نه و رشته True را بازمی‌گرداند:

SELECT 
  IIF(10 < 20, 'True', 'False') Result ;

خروجی به این شکل است:

Result
------
True
 
(1 row affected)
ب) استفاده از تابع ()IIF برای ستون جدول

مثال زیر تابع ()IIF را به صورت تودرتو درون توابع ()IIF به کار می‌برد و وضعیت سفارش متناظر را بر اساس تعداد سفارش بازمی‌گرداند:

SELECT  
  IIF(order_status = 1,'Pending', 
    IIF(order_status=2, 'Processing',
      IIF(order_status=3, 'Rejected',
        IIF(order_status=4,'Completed','N/A')
      )
    )
  ) order_status,
  COUNT(order_id) order_count
FROM  
  sales.orders
WHERE 
  YEAR(order_date) = 2018
GROUP BY 
  order_status;

تصویر زیر، خروجی را نشان می‌دهد:

نتایج

پ) استفاده از تابع ()IIF برای توابع تجمعی

این مثال از تابع ()IIF برای تابع ()SUM استفاده می‌کند تا تعداد سفارش‌ها را بر اساس وضعیت سفارش در سال 2018 به دست آورد:

SELECT  
  SUM(IIF(order_status = 1, 1, 0)) AS 'Pending', 
  SUM(IIF(order_status = 2, 1, 0)) AS 'Processing', 
  SUM(IIF(order_status = 3, 1, 0)) AS 'Rejected', 
  SUM(IIF(order_status = 4, 1, 0)) AS 'Completed', 
  COUNT(*) AS Total
FROM  
  sales.orders
WHERE 
  YEAR(order_date) = 2017;

در این مثال، اگر وضعیت‌ متناظری پیدا شد، تابع ()IIF مقدار 1 یا 0 را بازمی‌گرداند. تابع ()SUM تعداد سفارشات را برای هر وضعیت بازمی‌گرداند.

خروجی به این شکل است:

نتایج

به این صورت، چگونگی استفاده از تابع ()IIF برای بازگرداندن یک یا دو مقدار بر اساس نتیجه اولین آرگومان را آموختید.

خلاصه

در این جلسه وارد مبحث توابع سیستمی در SQL Server شدیم. برای پوشش دقیق‌تر و بهتر و مفصل‌تر تمام توابع سیستمی، مطالب این مبحث در دو جلسه پوشش داده خواهند شد.

در این جلسه توابع ISNUMERIC، ISNULL، CHOOSE، CONVERT، CAST و IIF پوشش داده شدند و بقیه مباحث نیز در جلسه آینده توضیح داده خواهند شد.

با MUG همراه باشید!

منبع: sqlservertutorial

 مطالب مرتبط

۱۳ دستور مهم SQL که هر برنامه‌نویس باید بداند
چگونه از حملات نفوذ کننده به SQL جلوگیری کنیم؟
 طبقه بندی زبان های برنامه نویسی
روش‌های هوشمندانه برای استفاده از "تلفیق" در SQL
 LINQ(زبان جستجوی یکپارچه)
برنامه نویسی شیءگرا چیست؟

از آخرین دوره های آموزشی و تخفیف ها مطلع شوید

با تکمیل فرم زیر ، از اخبار و اطلاعات به روز برنامه نویسی و تکنولوژی عقب نمانید

آخرین مطالب

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۲)

دستور UPDATE در SQL Server برای تغییر داده‌های موجود در یک جدول، از دستور UPDATE به شکل زیر استفاده ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۱۵)

دستور DROP TABLE در SQL Server گاهی، لازم است یک جدول که دیگر استفاده‌ای ندارد را حذف کنید. برای ...

آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)
آموزش جامع SQL Server (جلسه ۳۵: Window Functionها – بخش ۲)

بخش اول از آخرین مبحث دوره جامع آموزش SQL Server در جلسه قبلی بررسی شد. این مبحث که ...

آخرین دیدگاه ها

دیدگاه خود را درباره این پست بنویسید

فرم ارسال نظرات